Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Erasmus Student Network Uniwersytet
Gdański Gdańsk, w skrócie ESN UG GDANSK i w dalszych postanowieniach statutu
zwane jest „Stowarzyszeniem” lub “Organizacją”.
2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie posługuje się nazwą “ESN UG
GDANSK Association”.
3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto
Gdańsk. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innego
państwa z poszanowaniem prawa tego państwa.
4. Stowarzyszenie jest apolityczną organizacją członkowską, nie jest organizacją religijną
i nie jest powiązane z żadną grupą ideologiczną.
5. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych
o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym. Decyzję w tych sprawach podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników lub powierzać do
wykonania prace zlecone.
7. Stowarzyszenie działa zgodnie z:
7.1. obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym,
7.2. Statutem Stowarzyszenia,
7.3. regulaminami organów Stowarzyszenia,
7.4. uchwałami władz Stowarzyszenia.


Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 2
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1.1.integracja kulturowa i socjalna studentów z zagranicy, którzy część swojej edukacji
odbywają na polskich uczelniach wyższych,
1.2. pomoc studentom z zagranicy studiującym w Polsce,
1.3. wspomaganie międzynarodowych edukacyjnych i kulturalnych wymian studenckich,
1.4. pomoc studentom polskim wyjeżdżającym na studia za granicą,
1.5. reintegracja studentów polskich, którzy część swojej edukacji odbyli za granicą,
1.6. tworzenie warunków dla lepszego zrozumienia różnych kultur, narodowości, tradycji
pośród studentów wywodzących się z różnych kręgów kulturowych lub różnych nacji,
1.7. wspieranie organizacji studenckich o podobnych celach statutowych i działaniach,
1.8. promowanie Polski, polskiej kultury za granicą oraz wśród studentów zagranicznych
studiujących w Polsce,
1.9. promowanie polskich uczelni wyższych jako miejsc atrakcyjnych pod względem
poziomu i jakości kształcenia,
1.10. promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju,
1.11. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
1.12. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
1.13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
1.14. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
1.15. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
1.16. propagowanie turystyki i krajoznawstwa,
1.17. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe w wyżej wymienionej działalności.
§ 3
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.1. działalność oświatową i informacyjną:
1.1.1. wsparcie organizacji szkoleń i konferencji na szczeblu lokalnym, krajowym
i międzynarodowym,
1.1.2. udzielanie informacji o możliwościach studiowania oraz finansowania studiów
za granicą,
1.1.3. organizację kursów językowych,
1.2. działalność kulturalną:
1.2.1. wspieranie akcji, a także wyjazdów promujących polską kulturę na terenie
kraju i za granicą,
1.2.2. wspieranie oraz koordynowanie projektów, które mają zwiększyć
zainteresowanie Polską oraz polską kulturą, w tym wydarzenia o charakterze
sportowo-rekreacyjnym i turystyczno-krajoznawczym,
1.2.3. wspieranie imprez promujących kulturę innych krajów,
1.2.4. wspieranie wymian studenckich i młodzieżowych,
1.3. współpracę z Erasmus Student Network AISBL, Stowarzyszeniem ESN Polska oraz
innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych,
1.4. zorganizowanie i prowadzenie biura.
1.5 organizowanie wycieczek, zawodów sportowych oraz wyjazdów edukacyjnych i
krajoznawczych, w kraju i za granicą, propagujących turystykę i aktywny, zdrowy styl
życia,
2. Inna działalność.
2.1 Godne promowanie Uniwersytetu Gdańskiego, miasta, regionu i Rzeczypospolitej
Polskiej.
2.2 Nawiązywanie współpracy i dialogu z innymi organizacjami studenckimi i
młodzieżowymi.


Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 4
1. Stowarzyszenie składa się z członków:
1.1. zwyczajnych,
1.2. wspierających,
1.3. honorowych.
§ 5
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być studenci Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje wsparcie merytoryczne, rzeczowe
lub finansowe na rzecz Stowarzyszenia.
3. Członkiem zwyczajnym lub wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji,
na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wzory deklaracji członkowskich zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
5. Tytuł członka honorowego może zostać nadany przez Walne Zebranie Członków osobie
fizycznej, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia lub 1/4 członków Stowarzyszenia.
§ 6
1. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski
oraz zapytania we wszystkich sprawach dotyczących Organizacji.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo do aktywnego brania udziału w pracach
Stowarzyszenia oraz do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz
Organizacji.
3. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do uczestniczenia w pracach
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
4. Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do przestrzegania Statutu, regulaminów
i uchwał władz Organizacji oraz do dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
5. Członek zwyczajny jest zobowiązany do brania udziału w działalności Stowarzyszenia
i realizacji jego celów.
6. Członkowie zwyczajni mają obowiązek regularnie opłacać składkę członkowską.
7. Do obowiązków członka wspierającego należy wywiązywanie się z deklarowanego
wsparcia merytorycznego, rzeczowego lub finansowego.
§ 7
1. Wygaśnięcie członkostwa następuje na skutek:
1.1. rezygnacji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia w formie dokumentowej,
1.2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
1.3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,
1.4.wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu złamania Statutu lub
nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, braku aktywności przez okres dłuższy
niż pół roku.
§ 8
1. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach osobowych przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Do czasu rozpatrzenia odwołania, uchwała
Zarządu o wykluczeniu członka ulega zawieszeniu.
2. Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Niezłożenie
odwołania w terminie powoduje wygaśnięcie tego prawa.


Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 9
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej „WZC”,
1.2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
1.3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej „Komisją Rewizyjną”.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok, z tym że kadencja Zarządu i Komisji
Rewizyjnej kończy się także z momentem wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może pełnić swoje obowiązki po ustaniu
kadencji, za zgodą WZC, do czasu wyboru nowego Członka Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy od dnia ustania kadencji.
4. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje WZC w głosowaniu tajnym bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia
uprawnionych do głosowania.
5. Nie można łączyć funkcji w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie Stowarzyszenia.
6. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy składu danego organu, chyba że dalsze postanowienia
Statutu stanowią inaczej.
7. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku
ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z funkcji, odwołania przez WZC
lub nieuzyskania absolutorium.
8. Wniosek o odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może złożyć Zarząd,
Komisja Rewizyjna lub ¼ członków Stowarzyszenia. Odwołanie z funkcji następuje
w drodze uchwały WZC, podjętej kwalifikowaną większością ⅔ głosów w obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
9. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie
trwania kadencji, uzupełnienie składu organu może nastąpić w drodze wyboru, którego
dokonują pozostali jego członkowie. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę
składu organu. Wybrani w ten sposób członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pełnią
swoje funkcje do czasu najbliższego WZC.
10. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych
kosztów związanych z pełnieniem funkcji. Nie mogą jednak otrzymywać wynagrodzenia
za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
§ 10
1. WZC jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W WZC biorą udział:
1.1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
1.2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, osoby posiadające tytuł członka
honorowego oraz zaproszeni goście.
2. WZC jest zwoływane co najmniej dwa w roku akademickim, przez co rozumie się okres
od 1 września do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego, przez członka Zarządu.
Członek Zarządu zwołuje WZC powiadamiając resztę członków stowarzyszenia drogą
elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
3. Nadzwyczajne WZC może się odbyć w każdym czasie. Jest ono zwoływane przez
członka Zarządu z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co
najmniej 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Do kompetencji WZC należy:
4.1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
4.2. uchwalanie zmian Statutu,
4.3. uchwalanie regulaminów organów i regulaminów postępowania Stowarzyszenia,
4.4. wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
4.5. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4.6. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4.7. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
4.8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
4.9. podejmowanie uchwały w sprawie nadania tytułu członka honorowego,
4.10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
4.11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
4.12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
4.13. podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 11
1. Zarząd składa się z co najmniej 3 osób, w tym Prezesa wybieranego na pierwszym
posiedzeniu zarządu oraz dwóch Zastępców Prezesa stowarzyszenia.
2. O liczbie dodatkowych członków Zarządu decyduje WZC w drodze uchwały. W treści
uchwały określa się funkcje dodatkowych członków Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu należą:
3.1. realizacja celów Stowarzyszenia,
3.2. wykonywanie uchwał WZC,
3.3. prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
3.4. reprezentowanie Stowarzyszenia,
3.5. kierowanie współpracą z innymi organizacjami,
3.6. zwoływanie WZC,
3.7. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie
praw i obowiązków majątkowych, jest uprawnionych dwóch dowolnych członków Zarządu
działających łącznie.
§ 12
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 2 do 3 członków, którzy ze swego grona
wybierają Przewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
3.1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
3.2. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie WZC oraz zebrania Zarządu,
3.3. składanie wniosków o absolutorium dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3.4. składanie wniosków z kontroli podczas WZC,
3.5. składanie wniosków do WZC o usunięcie członka Zarządu z pełnionej funkcji.


Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia

§ 13
1. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów
statutowych. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
2.1. składki członkowskie,
2.2. granty, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
2.3. wpływy z ofiarności publicznej,
2.4. wpływy z odpłatnej działalności statutowej,
2.5. inwestycje w instrumenty finansowe lub lokaty bankowe.
3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia, majątek przeznacza się na cel wskazany w
uchwale WZC.


Rozdział 6
Przepisy końcowe

§ 14
1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością ½
2. głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Projekt zmian w Statucie należy złożyć na ręce Zarządu co najmniej na 7 dni przed
rozpoczęciem WZC. Prawo do zgłoszenia projektu przysługuje Zarządowi, Komisji
Rewizyjnej oraz ¼ członków Stowarzyszenia.
§ 15
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały WZC, na wniosek
Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub ¼ członków Stowarzyszenia podjętej większością
kwalifikowaną ⅔ głosów w głosowaniu jawnym w obecności na WZC co najmniej ⅔
członków obecnych na WZC uprawnionych do głosowania.